Doothi Nahwoo – Af-Maay

1884 0

Doothis=Nahwu (Sarfoogha Af-Maayky)

============

Af kasty maay leyaa wal liing istimaalaaw inii walaa liki dohowaaw wal tossing li kaso koro naghathaang walaaghaasny maabuwaaha wall dogha liki dhisaaw ama iski rakabanaangtiis liki toosiyaayoo liki suubiyaaw.
Walaa doogha af Soomaalighy Maayky liki toosiyaaw ama ing liki toosiyo liing istimaalaaw maaybaa la arreeyee “Doodhis”. Maayna aku koobignaa qiibo hoos ki qorong.

Maghy (m)

Ara’ timaamaaw dad, xooly, meel, wal, haal
Tusaaly: Mahammad, Braawa, Baalleey, Teesy, Bii/Biy, Jimaa, Gu’
Magha ingyaal (mi)
Ara’ beddelaaw maghy.
Tusaaly: Anna, atha, usu, iye, unnah, isiing, iyoo, taas, kaas, haanaas, kiikeey, haaneey, kiikaa, haanaa, kiisheey/haaniis, kiishee, haaniyee, kiikayny, haanaayny, haaneeng, haangkeeng; kiishoo, haangshoo, haaniyoo

Gunud (gn)

Haraf omboo harfo maghaagha ama falky reed ku galaayang oo tusaayaang laboodnimy, dheddignimmy omboo ki sugunaashy si.
Tusaaly: Ariirty sooraa aanti, arriky sooraa aami (ti) dheddighaa sheeghaase, mi labaa sheeghee).
Tilmaame(ti)
Ara’ wal tilmaamaaw sitha qof, hooly, wal, haal eyiing, ing nakyiing, omboo ing yaalaang
Tusaaly: Aliyoow dheery waana mithoowy, Fiitheey kar fayle oo ed iyee guntungty.
Lamaatha ara’ shal e’ dheeryi mithoowyi walaa tilmaamayaang
Moos eethaa liing jeelyi maay weeli mayi.
Ara’ mayi tilmaangwu

Fal (f)
Ara’ sheeghaaw wal suubiyoow/suubis ama wal qopod
Tusaaly: Matheey bah beerta ha fala athi iyoonaay Hallimy. (lamaatha ara’ shal e’ bah ii fala maay sheeghayaana wal suubis am hool qopothoow)
Falkaaby (fak)

Ara’ walk u sheeghaaw sitha flaky liing suubiyaaw ama liing ahaathaaw:
Tusaly: Anna hannuungaa soor misgy jeela
Ara’ hannuung maay sheegheey inii jeelaanty soorty eed ing doronty
Arrignoo quraangky si faylee ing bartheeng. Ara’ faylee maay shegheey inii barashootha suubingty.

Hariiriyi (har)

Ara’ iski nuthaaw oo hal weer ku dhikaaw lama weer. Harririyaalki bathagniing maaybaa ku mid ahaa (ii, iyoonaay, maayweeli, haatoo, hoo, haddii IWLT)
Tusaaly: Anna ii Emethaa meellii ing banni
Suugdy ing bah , hoo aathaa ki argado wang bathan ha gathaa liki arri dheh

Meeleeye

Ara’ sheeghaaw meelly wal yaalaang, liki suubiyaaw; amangty wal li suubiyaaw ama li suubiyi doono; ama amangtii wal dhiyaayaang/ahaathaayaang
Aaw waake looqeey? Looqaa jaaskaa kor saarigny
Ii wiineey jimaata ha dareertuwu
Lamatha ara’ shal e’ kor iyoonaay jimmata maaybaa sheeghaayaanaa wal meel saaring iyo maddii arring dhiyaaso

Ing weeroow Baaq

Qof kastoo Barnaamijkuung fiirsitho ama akriisithoow
Muujhi jiritaangkaa
Hormari afkii aathaa. Haku qiib gal hormariyoowky doodhsiky af Maayky. Walii atha is leti ku dhimigning ha jeethi
Iski dey inii atha abtugdo waana akriitho afka aathaa si ki dohowoowsheey kiingki futhuthaao

Barooy afkii aathaa hoo atha ing gorothaane hoo gorothasoona bar walaalyooghaa ing gorothaane.

 

By: Prof. Abdullahi Sheikh Manuur,  Af-Maay Development Center – (ADC)

email: afmaaydevelopmentcenter@gmail.comIMG_2146

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *