Dooth Habky qoraalky Af Soomaalighy Maayky

2479 0

Farta AF Soomaalighy Maayky:

Af Soomalighy Maayky harfoosheey haang laatiingkuwu. May ku koobignaa soddon ii shang harafood oo ki kasto leyi dhawaaq (naghaar) ing gaar e’. Labaatung ii afar shibliwu, tumung shaghal ii hal shghal ing yaal. Hamsa way atheegsithee laaking haraf me eh.

Harfoo shiblighy maaybuwaaha:

B P T J JH D TH R S SH DH G GH GN Q F K L M N NG W H Y

Harfoo Shaghilkina maaybuwaaha: Shaghil gaab A E I O U i  shaghil dheer AA EE II OO UU.

Harafky Y maaybaa naghatheey shaghil ing yaal maddii shibly ku hor maro madda kale haraf toosingwu.

Dhawaaq kasto Ilaaheey abuuri maay haq ing leyaa inii haqsheey luku siyo istimaalky afky. Sithaas dartiyee Af Soomaalighy Maayky ingtii suurto gal e’ maaybaa liiski deyeey ing haraf walby dhawaaqsheey la atheegsitho oo li istimaalo oo liing qariine.
Maaybaa jeraana harfo eed ing bathang istimaalshoo, haanoo dha dhahaad e’ iyoonaay haanoo istimaalshoo eed ing yaryi. Harfo maay jeraana weerty meel kasto ku galo koraang, hor, dhaty, ii reedby, haanoo maay jeraane meel kasto ungku gala korne weerty.

Afarta haraf shal e’ P TH GH NG dhataa ungku jeraayaang weerty. Ebedshoo hor mayky araghaaw. Maddii luku reebo harafky NG oo weerty reed liki aragha koro sedditha kale reedna may ki araghaaw.

Hayku doothooy See fayle?
I.
a) Ing shaghalky gooni liing dhiko sitha kor ki qorong
b) Shaghalky ing shibbaneyaalky li dha gilliyo sitha hoos ki qorong

A B P T J JH D E TH R S SH DH G I GH GN Q F K O L M N U NG W H Y

II.
a) Ing afarta harfood oo dhatileey ku galaayaang weerty liisku dhaafo oo haraf ahaang liingki qorne laaking dhawaaq gooni e’ inii eyiing li tilmaamo
b) Meh sitiyoo harfo gooni ing teeghing haatheeng oo dhawaaqshoo leh

III.
a) Lamaatha haraf shl e’ NY ii GN dadky hal dhawaaqleey ing atheegsithoohaaye. Elef Maayky ingki horreeyi maay ki qoronaa NY. Afyaalky Maallang Mad Haji MUktaar ha saarina maay ki qoronaa GN. Madduung maay liing baahignaa/baahinyaa ing luku dootho oo meel liiski raho
b) Ara’a “eh” sittissa ing istimaalaanee misi usuughoo hamsa kor mithig luku saari iyee ing istimaalaane sith e’ ?

Fathlang, walaaghii akbaar haka toosiya, Email: afmaaydevelopmentcenter@gmail.com

Mahadsintiin.

By: Prof. Abdullahi Sheikh Mohamed

Af-Maay Develomment Center (ADC)

email. afmaaydevelopmentcenter@gmail.com

AF-MAAY-6

 

Related Post

Doothi Nahwoo – Af-Maay

Posted by - July 7, 2017 0
Doothis=Nahwu (Sarfoogha Af-Maayky) ============ Af kasty maay leyaa wal liing istimaalaaw inii walaa liki dohowaaw wal tossing li kaso koro…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *